Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är:

Robert Adsten

Vålådalen 212

837 75 Vålådalen

Som uthyrare är jag skyldig att se till:
  • du får en skriftlig bekräftelse via mail på din bokning
  • du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag
  • lägenheten stämmer med beskrivningen.
  • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,
  • du får disponera lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
  • Om du inte är nöjd med lägenheten, så är det mig du skall vända dig till. Läs om detta nedan.
När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen via mail och du fått en bokningsbekräftelsen eller fakturan.

När skall jag betala?

Enligt fakturan och hela beloppet eller om vi har en annan överenkommelse.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar i tid har jag rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka skriftligen via mail till mig. Jag är skyldig att bekräfta din avbokning skriftligen via mail.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst gäller följande:

Hela bokningsbeloppet återbetalas minus en expeditionsavgift på 200kr.

Vid avbokning senare än 30 dagar före ankomst gäller följande:

Utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 200 kronor för lägenheten och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

Avgiften för avbeställningsskyddet återbetals inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och jag tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer jag att utföra städning på din bekostnad. Under vissa omständigheter kan du vid ankomsten komma få lämna en deposition på 500 kronor för städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan lägenheten inspekterats och städningen godkänts.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Både du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Jag är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till mig med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)